Storitve

Zlata doba d.o.o. je specializirana za posredovanje pri prodaji, nakupu, najemu in oddaji nepremičnin (promet z nepremičninami). Podjetje ima zavarovano odgovornost v skladu s 6. členom ZNPosr.

Naše storitve nepremičninskega posredovanja obsegajo zlasti:

  • iskanje kupcev/ prodajalcev oz. najemnikov/ najemodajalcev nepremičnin v skladu z Vašimi željami,
  • organiziranje in vodenje ogledov nepremičnine, kontaktiranje potencialnih sopogodbenikov, sodelovanje pri pogajanjih in pripravah za sklenitev posla,
  • oglaševanje nepremičnine (lastna spletna stran, nepremičninski portali, oglasniki) in v primeru eksluzivne pogodbe o posredovanju tudi v časopisih določenih s pogodbo o posredovanju,
  • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami ( pojasnitev tržnih razmer, višina in vrsta davčnih obveznosti; višino stroškov notarske overitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja; morebitna tveganja povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi razmerji,
  • preverimo dejansko stanje in pravno stanje nepremičnine,
  • za prodajalca opravimo vsa dejanja v postopku odmere in plačila davka na promet nepremičnin in organiziramo overitev podpisa pri notarju oziroma pripravimo s strani odvetnika pregledano kupoprodajno pogodbo,
  • kot skrbnik hranimo izvirnike listin oziroma aro, če se stranki nepremičninske pogodbe sporazumeta, da skrbniške storitve v zvezi s to pogodbo opravlja nepremičninska družba
  • sodelujemo pri izročitvi in prevzemu nepremičnine ter za stranke sestavimo zapisnik o izročitvi in prevzemu nepremičnine
  • svetujemo strankam pri financiranju nepremičnin

V sodelovanju s podjetjem Nerthus Marjana Kostanjšek Božič s.p., nudimo tudi finančno svetovanje. Svetujemo pri izboru cenovno najugodnejšega vira financiranja na podlagi vrednotenja finančnih ponudb za najem posojila ali izdajo vrednostnih papirjev, ki jih pravna oseba pridobi na domačem ali mednarodnem trgu kapitala.

Licence