Odkup terjatev

TAKOJŠNJE izplačilo vaših zapadlih in še nezapadlih terjatev !

 • Potrebujete hitro ali takojšnje izplačilo vaših še nezapadlih in tudi zapadlih terjatev?
 • Imate težave z likvidnostjo, ker čakate plačilo tako ne zapadlih kot zapadlih terjatev?
 • Kaj bi za vas pomenilo takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila?
 • Iščete zanesljivega partnerja za odkup terjatev?

1. Kaj pomeni odkup terjatev?

Ena izmed možnosti predvsem kratkoročnega financiranja je tudi odkup terjatev. Kot upnik nam lahko prodate še nezapadle terjatve, ki izhajajo iz naslova dobave blaga ali opravljene storitve.

Gre za preprost, sodoben in vse bolj uveljavljen način financiranja obratnih sredstev brez dodatnega zadolževanja ter predstavlja alternativo vse manj dostopnim kratkoročnim kreditom in drugim premostitvenim dolžniškim virom.

2. Kako poteka odkup terjatev?

1. Vašemu kupcu izdate račun za dobavo blaga in storitev.

2. Izdan račun posredujete našemu podjetju.

3. Odkup računa potrdimo in pripravimo odkupno dokumentacijo skupaj s pogodbo o odkupu terjatev.

4. Dolžnik potrdi o obstoj terjatev in potrdi obvestilo o odstopu terjatev.

5. Po prejemu podpisane dokumentacije vam v celoti nakažemo sredstva po odkupljenemu računu, zmanjšano za provizijo s pripadajočim DDV.

3. Prednosti, ki vam jih prinaša prodaja terjatev Zlati dobi:

 • Ugodno in hitro financiranje, ki ne povečuje zadolženosti s posojili.
 • Sredstva vam nakažemo v celoti takoj ob odkupu, zmanjšana le za odstopno provizijo.
 • Enostavno pridobivanje denarnih virov le na osnovi potrjene fakture, brez zamudnih postopkov odobravanja.
 • Pravočasno poravnavanje obveznosti do dobaviteljev in koriščenje popustov v primeru predčasnih plačil.
 • Nemoteno izvajanje poslovnih procesov in hitro reagiranje na tržne priložnosti.
 • Enostavnejše planiranje in uravnavanje denarnih tokov.
 • Prodaja z daljšimi plačilnimi roki in s tem večja konkurenčnost.
 • Izboljšanje bilančne strukture, kazalnikov poslovanja, bonitetne ocene in posledično kreditne sposobnosti.

4. Kaj dosežemo z odkupom terjatev?

 1. TAKOJŠNJE izplačilo vaših terjatev.
 2. Zagotovljena likvidnostna sredstva (za nove naložbe, financiranja itd.).
 3. Manjša potreba bo zadolževanju.
 4. Večja konkurenčnost na trgu.
 5. Povečanje obratnega kapitala.
 6. Izboljšanje bonitete poslovanja.